ANTROPOLOGERNES PROFIL // VI BRINGER KVALITATIVE METODER I SPIL

Feltbesøg

Vi har i september og oktober 2017 på Facebook vist og fortalt, hvordan vi bringer kvalitative metoder i spil til gavn for vores kunder. Find opslagene på Facebook, hvis du vil vide mere.

Fælles for vores brug af de kvalitative metoder på tværs af projekter er, at vi benytter disse metoder til at skabe dyb forståelse indenfor de emner og målgrupper som vores kunder ønsker viden om. Vi indsamler data ved at gå i felt, hvorfra vi analyserer og formidler på levende og inddragende vis i visuelle og kortfattede leverancer. Altid med det formål at skabe dyb forståelse og meningsfuld forandring.

 

Feltbesøg giver fokuseret indblik i målgruppernes hverdag

Feltbesøg er et vigtigt element i de projekter, som vi udfører. Vi møder typisk mennesker der hvor de bor, arbejder og har deres daglige gang for bedre at få indblik i deres liv og forstå deres hverdag. Vi følger typisk mennesker relevante for projektet i nogle timer, måske ad flere omgange, hvor vi sammen med dem sætter fokus på den aktuelle kontekst og situation. Vi får her via observation og interview indsigt i og forståelse for deres oplevelser, erfaringer, bekymringer, glæder og udviklingsforslag. Vi har visuelle, designede øvelser med, som vi inddrager undervejs i feltbesøget sammen med den eller de personer, som er i centrum for feltbesøget.

Feltbesøg giver et godt grundlag for at kunne forbedre eller forandre en tilgang, et produkt eller en service. Vi har på forhånd rekrutteret udvalgte borgere, medarbejdere eller lignende, som kan belyse det emne, det produkt eller den service, som vi undersøger. Herved sikrer vi, at vi på relativt kort tid får dybe indblik i forskellige individers oplevelser og erfaringer. Vi gør deres erfaringer levende. I tilfælde hvor målgruppen er mere flygtig – brugere af et byrum fx – vil felt bestå af, at vi opholder os det gældende sted og dels observerer og dels har on-the-spot samtaler med repræsentative brugere på stedet.

Se videoen på Facebook, hvor Nina fortæller mere.

Fokusgrupper med målrettede øvelser og dialogværktøjer

Vi skaber tryg og god stemning for informanterne ved at tilpasse rummet til den målgruppe, som vi laver fokusgruppe med. Alle skal kunne komme til ordre og give deres holdninger og meninger til kende. Et veltilrettelagt program med øvelser både enkeltvis og i plenum sikrer her, at deltagerne bliver guidet igennem processen. Øvelserne har fokus på projektets kernespørgsmål, men er åbent og eksplorativt formuleret og letter samtalerne i workshops. De giver fx mulighed for at belyse forskelle mellem handling og tale blandt deltagerne, altså de erkendte og ikke-erkendte behov og adfærd. Samtidig giver de et omfangsrigt og visuelt datamateriale, som vi og deltagerne kan forholde os til undervejs samt opsamle og analysere ud fra efter fokusgruppen.

Se videoen på Facebook, hvor Therese fortæller mere.

Strukturerede analyseprocesser skaber klare & levende indsigter

Vi er eksperter i hurtigt og effektivt at se mønstre i det datamateriale, som vi producerer og indsamler under feltbesøg. Materialet er kvalitativt og ofte bredt og meget forskelligartet. Det består af egne feltnoter, billeder og videoklip, samt udfyldte øvelser med projektdeltagere. Derudover kan være vigtige data fra indledende ‘desk research’, ekspertinterviews og indsigter fra eksisterende viden fra kunden.

Vi får alle perspektiver fra felten med. Vi får pejlet os ind på de vigtigste budskaber uden at miste rigdommen og de skæve stemmer. Vi får tydeliggjort kerneindsigter samt udpeget centrale udviklingsspor, som enten vi eller kunder selv kan udvikle og arbejde videre med fremadrettet.

Se videoen på Facebook, hvor Meik fortæller mere.

Formidling af projektresultater fordrer forståelse og forandring

Hos Antropologerne formidler vi projektresultater på mange måder og for forskellige af projekternes interessenter. Det kan være formidling for alt fra en mindre ledergruppe til arrangementer for hele virksomheder og byer på borgermøder, til lanceringsarrangementer og konferencer.

Vi bygger typisk vores oplæg op ved dels at give indsigt i processen og dels at formidle projektets indsigter og resultater, så deltagerne får det fulde billede fra felt til resultat. Vi hjælper igennem vores oplæg vores kunder med at udbrede undersøgelsens resultater, at forstå behov og ønsker hos deres målgrupper og at sætte en retning for udvikling. Vi hjælper med at skabe forandring ved at sætte vores indsigter i kontekst.

Vi leverer altid et oplæg i et let og visuelt format med citater, billeder og klare indsigter, der er nemt at dele videre. En blanding af opsummerede og konkluderende pointer på tværs af data samt levende fortællinger og konkrete eksempler fra felt, der fænger og underholder.

Se videoen på Facebook, hvor Gitte fortæller mere.

Vi spotter tendenser og holder oplæg

Udover at lave kvalitative undersøgelser, så holder vi også foredrag om forskelligartede emner og tendenser. Vi sætter typisk kunders brændende platform og virkelighed ind i et større samfundskontekst. Vi ser tendenser ud fra et blik på samfund, forbrug, udvikling og mennesker. Vi ser forbindelser mellem nyt og eksisterende med relevans for vores kunders opgaver, udfordringer og behov.

Vi sikrer en god sparringsproces med dig som kunde, så vi rammer plet med klare budskaber og en afdækning af blinde vinkler i forhold til jeres og deltagernes behov og horisont. Oplægsformaterne tilpasser vi de behov I har og vi leverer alt fra morgen- og gå-hjemmøder til keynotes ved konferencer.

Se videoen på Facebook, hvor Rikke fortæller mere.

 

Antropologernes profil er også international

Følg med på Facebook frem til udgangen af november, hvor vi deler viden fra forskellige internationale konferencer. Samtidig fortæller vi om, hvordan vi samarbejder med andre fagligheder og vidensområder både i Danmark og ude i verden for at løse vores opgaver på bedste vis.

 

Tekst Janice S. Pedersen

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn