Antropologerne skaber dybere forståelse og meningsfuld forandring 

PRODUKTER

PRODUKTER

NYE SVAR, MINDSET-ÆNDRING OG LØSNINGER DER VIRKER I VIRKELIGHEDEN

Antropologerne hjælper med at forstå behov, barrierer og muligheder i menneskers hverdag og liv. Vi ved, hvordan brugerne bruger. Hvordan kunderne kommunikerer. Hvilken kultur, der driver et bestemt produkt eller styrer en medarbejdergruppe. Vi hjælper jer med at gøre en forskel i deres liv, i jeres arbejde og i vores samfund – Vi innoverer meningsfyldt.

Anvendt antropologi
Vi undersøger og viser jer, hvordan mennesker tænker og gør i deres hverdag. Vi går ud i felten, der hvor folk arbejder, bor og bruger produkter eller services. Vi analyserer jeres brugere, kunder eller medarbejdere og stiller skarpt på, hvad der er på spil hos både ’jer’ og ’dem’.

Afprøvning af nye løsninger
Vi omformer indsigter til nye tiltag, som vi afprøver, justerer, udvælger og tilpasser som prototyper. Hvis I prototypetester, bliver I ikke alene meget klogere, I sparer udviklingstid og penge. Ikke mindst sikrer I, at de initiativer, I vil sætte i gang, giver mening i den virkelige kontekst.

Med co-creation øges anvendelighed og effekt
Hvis et projekt virkelig skal forandre noget, kræver det, at alle involverede parter er med. Derfor efterlader vi ikke bare en konsulentrapport på dit skrivebord. Vi bruger professionel antropologisk empati og involverende visuelle metoder til at engagere jer og de mennesker, I berører.

CASES

CASES

MANGE BRANCHER – STÆRK METODE

Herunder ser du eksempler på nogle af de projekter og kunder, vi arbejder med. Vi viser, hvad vi har hjulpet med og ikke mindst, hvorfor der var brug for forståelse og forandring.

Nederst finder du en kundeliste over udvalgte kunder og samarbejdspartnere, vi har hjulpet med at gøre en forskel.

Bo- og behandlingsstedet Lunden

KONKRETE VÆRDIER, DER LEVER

De fleste virksomheder, organisationer eller institutioner kender til problemstillingen: Hvordan sikrer vi, at vores værdisæt ikke er præget af floskler og banaliteter? Og hvordan skaber vi genkendelighed, så alle ved hvornår og hvordan værdierne udleves på lige netop vores arbejdsplads?

Et værdisæt med praksis som afsæt

Da bo- og behandlingsstedet Lunden besluttede sig for at udvikle et nyt og mere konkret værdisæt til både medarbejdere og beboere på bostedet, var det også med ønsket om et levedygtigt værdisæt. For dem var det vigtigt, at værdisættet voksede ud af stedets eksisterende praksis, samtidig med at det pegede frem mod udvikling og nye visioner for stedet. Derfor spurgte de Antropologerne om hjælp til at skabe en proces, hvor både medarbejdere og beboere inddrages og udvikler det nye værdisæt.

Med udgangspunkt i det, vi gør

Inden vi påbegyndte de tre temadage, der skulle danne

rammen for udviklingen af et nyt værdisæt, tog Antropologerne på feltbesøg og tilbragte en hel dag med medarbejdere og beboere på stedet. Vi blev vist rundt de steder på Lunden, hvor beboerne plejer at færdes, vi fik undervisning i tai chi, deltog i pandekagebagning og havde uddybende snakke med både medarbejdere og beboere. Det gav indsigt i, hvad der rører sig på Lunden, hvordan arbejdsgangene er, og hvad både medarbejdere og beboere oplever som styrker og udfordringer i deres hverdag.

Feltbesøget dannede grundlag for den første af tre temadage fordelt på fem måneder. Under temadagene har Lundens medarbejdere i fællesskab gennemgået en udviklingsproces, hvor de både er gået på opdagelse, harfået indsigter og dernæst idégenereret og afprøvet mulige værdier i praksis. Under temadagene har medarbejderne blandt andet lavet beboerinterview, spillet rollespil over værdierne, kortlagt, hvor på Lunden værdierne udspiller sig, og tegnet, hvordan værdierne skal se ud.

Et værdisæt, der lever

Lunden har opnået et værdigrundlag, der tager udgangspunkt i deres egen praksis og visioner. Medarbejdere og beboere kan relatere til værdierne og ved, hvordan de opstår og ikke opstår i deres egen hverdag. Der er også blevet lagt en plan for, hvordan værdierne i fremtiden skal fylde og leve videre på Lunden, så de ikke bare gemmes væk på en hjemmeside eller i en skuffe.

Ønsker I at høre mere om vores projekt om skabelsen af et nyt værdisæt eller om nogle af vores andre projekter, hvor vi har lavet udviklingsforløb, kan I kontakte os på info@antropologerne.com eller på telefon 8813 2000.

 

Tårnby Kommune

STARTSKUDDET TIL ET OPGAVEUDVALG

Tårnby Kommune ønsker en større inddragelse af borgerne i kommunens politiske arbejde. Men det er også en udfordring, for hvordan inddrager man egentlig en hel kommunes borgere, så alle oplever at føle sig hørt? Og hvordan sikrer man, at inddragelsen rent faktisk fører til nye og forandrende idéer?

Borgerinddragelse – men hvordan?

Tårnby Kommune vil blandt andet skabe inddragelse ved at nedsætte et opgaveudvalg bestående af ti handlelystne borgere, der i løbet af et år skal udvikle to nye modeller for åbenhed og borgerinddragelse. Åbenhed handler om, hvordan der skabes en så givende kommunikation mellem borgere og kommune som muligt, mens borgerinddragelse handler om, hvordan kommunen bedst muligt inddrager borgernes store erfaringer og viden. Men hvordan udvalget sammensættes i praksis, kan være en udfordring for kommunen. For at give startskuddet til kommunens nye

tilgang og sikre en givende og meningsfuld sammensætning af borgere til det nye opgaveudvalg ønskede kommunen derfor at afholde et borgermøde.

Dialog og idéer

Til borgermødet ankom op til 100 deltagere udvalgt af Antropologerne ud fra en ambition om en repræsentativ sammensætning af kommunens borgere. Det summede derfor af energi i Den Blå Planets konferencelokale, da der blev budt velkommen til de forventningsfulde borgere og observerende politikere. Gennem oplæg, øvelser og fælles snak ved bordene, idéudviklede borgerne på livet løs i forhold til de to emner ’Åbenhed’ og ’Borgerinddragelse’. Ved slutningen af dagen stillede modige repræsentanter fra hver af de 11 grupper sig op på række og præsenterede deres bedste idé for resten af deltagerne. Flere gav udtryk for at være imponerede over de resultater, de i fællesskab var nået frem til på blot tre timer.

 

Et borgermøde, der skabte resultater

Dagen var tilrettelagt således, at der løbende blev produceret et materiale bestående af konkrete idéer, som kan danne grundlag for det nye opgaveudvalgs arbejde. Efter borgermødet indstillede Antropologerne ti deltagere fra borgermødet til opgaveudvalget. Udvælgelsen skete på baggrund af Antropologernes iagttagelser under borgermødet og havde særligt fokus på borgernes evne til at lytte, deltage og byde ind med interessante input. Derudover blev der produceret en film fra eftermiddagen af Mads Outzen, som du kan se her: https://vimeo.com/265152904/059ddcb549.

Ønsker I at høre mere om vores projekt om skabelsen af et opgaveudvalg eller om nogle af vores andre projekter, hvor vi faciliterer en inddragende proces, kan I kontakte os på info@antropologerne.com eller på telefon 8813 2000.

Det Kriminalpræventive Råd

HVAD ER SAMTYKKE TIL SEX?

Hvordan ved man, om de øjne, pigen i baren sender, er flirtende? Hvornår taler man om lyst til sex, og hvornår kan man nøjes med at aflæse hinandens kropssprog? Det er blot nogle af de spørgsmål, der melder sig hos de 15-19-årige, når de står midt på dansegulvet med en drink i hånden. Den seksuelle verden er endnu ukendt, og det sker derfor somme tider, at unge kommer til at krydse eller berøre nogle grænser, de efterfølgende fortryder at have stiftet bekendtskab med. Hvordan kan vi komme de unge i forkøbet og hjælpe dem godt på vej på deres rejse gennem den nye verden?

Balance mellem forskning og indsigter i øjenhøjde

Det Kriminalpræventive Råd (DKR) ønsker at tage fat om problemstillingen ved at lave en kampagne, der sætter fokus på seksuelt samtykke blandt 15-19-årige unge i Danmark. Derfor bad de Antropologerne om hjælp til at opnå dyb indsigt i unges tanker, holdninger og adfærd i forhold til det at sige ja eller nej til sex.

 

DKR efterspurgte en undersøgelse, der tog afsæt i en teoretisk og forskningsbaseret ramme i form af den psykologiske model ’Theory of planned behavior’. Samtidig ønskede DKR også en undersøgelse, der i øjenhøjde kunne skabe indsigt i og formidle de unges tanker, holdninger og adfærd i forhold til det at sige ja eller nej til sex.

Tale med de unge på de unges præmisser

Antropologerne lavede miniinterviews i S-togene med berusede unge, der pendlede til og fra det københavnske natteliv, og vi sms’ede med de unge om deres erfaringer med seksuelt samtykke. Vi kom også ud til de unges skoler, hvor vi som substitut for tyskundervisningen førte de unge gennem en fokusgruppe. Vi omsatte principperne bag ’Theory of planned behavior’ til håndgribelige øvelser og samtaleemner, som gjorde det muligt at teste teoriens påstande og konkretisere dem i forhold til de unges faktiske holdninger til emnet. Eksempelvis blev ’perceived behavioral control’ omsat til en snak om, hvad der 

kendetegner den gode og dårlige sexoplevelse. Antropologerne opnåede perspektiver fra i alt 59 unge.

Rapport, der giver indblik og skaber refleksion

Resultatet af undersøgelsen blev en grundig formidling af den analyse og indsigter, Antropologerne havde fået fra snakkene med de unge. Rapporten vekslede mellem levende fortællinger fra de unges liv, citater og velbegrundede analytiske indsigter. Tilsammen udgjorde det et givende grundlag for DKR’s videre arbejde med kampagnen.

Ønsker I at høre mere om vores projekt om unges tanker om samtykke til sex eller om nogle af vores andre projekter, der skaber dybe analytiske indsigter, kan I kontakte os på info@antropologerne.com eller på telefon 8813 2000.

 

Danske Regioner og fagforeningen Yngre læger

REDSKAB TIL VIGTIGE SAMTALER

At træffe den rigtige beslutning om ens fremtidige karrievalg fra start i et uddannelsesforløb er for mange en udfordring, der kræver god strategisk og oplyst vejledning. Yngre Læger og Danske Regioner har begge en interesse i at forstå og hjælpe yngre læger til at træffe de rette karrierevalg og komme igennem uddannelsen hurtigere. De har derfor bedt Antropologerne undersøge lægers karriere samt udvikle et redskab, der kan fremme god vejledning fra den tildelte vejleder ude i praksis.

Karriererådgivning er politisk bestemt

Der SKAL foregå karriererådgivning i praksis. Det er politisk bestemt, at yngre læger tidligere skal træffe valg vedr. fremtidigt speciale. Antropologerne besøgte samtlige fem regioner og fandt, at de yngre lægers vigtige vejledersamtaler ofte bliver nedprioriteret og udfordret af en travl og presset hverdag. Vi så og hørte, at når de afholdes, er det med varierende forberedelse og fokus fra særligt de travle erfarne vejlederes side, og kun alt for sjældent opstilles klare handlingspunkter og mål, som den yngre læge eller dennes vejleder skal handle på til næste gang. 

 

Samtaleredskab udviklet og testet med brugerne

Baseret på kvalitativ systematisk indsigt i yngre og erfarne lægers valg, vejledning og karriereveje kunne Antropologernes team, sammen med brugerne selv, udvikle et redskab, de kan bruge til at forberede og gennemføre fokuserede vejledersamtaler. Redskabet blev testet i Region Nordjylland, der gerne vil gå foran på det vigtige lovbestemte område og skabe maksimalt gode vilkår for deres nuværende og fremtidige medarbejdere. Vi testede, samlede op på testresultater, justerede produktet, evaluerede og kunne i november 2014 lancere det samtaleredskab, der i dag bliver brugt i uddannelsen af speciallæger i flere regioner.

Det virker, fordi

Samtaleværktøjet går under navnet ’Karriereværket’ og bruges til vejledersamtaler og til individuel karriereafklaring. Det er et redskab der virker, letter, støtter, fremmer og hjælper.

Virker fordi de yngre læger oplever at blive mere reflekterede. Letter fordi vejlederne oplever, at Karriereværket letter deres opgaver. Støtter fordi Karriereværket både er anvendeligt under uddannelse, ved speciale valg og videre i det løbende karrierevalg. Fremmer fordi det fremmer et oplyst og tidligt karrierevalg. Og hjælper fordi Karriereværket kan bruges som en konkret måde at sætte yngre lægers karriereveje på dagsordenen.

Hvis I, ligesom Danske Regioner og Foreningen Yngre Læger, har en praksis, der skal ændres og en politisk beslutning, der skal føres ud i livet, kan et samarbejde med os hjælpe jer til at forstå vilkår, behov og muligheder og sammen med målgruppen forandre ved at udarbejde og tilpasse løsninger, der virker.

Kontakt os på info@antropologerne.com eller 8813 2000, hvis I fx ønsker at høre mere om udviklingen af samtaleredskaber til karriererådgivning eller andre vigtige emner i jeres hverdag.

Grønlands Selvstyre

EN DYNAMISK FØR- OG EFTERMÅLING

Effekt skal det have. Det I gør. Det I sætter i verden. Det I prioriterer. Mange vil gerne kende den ‘effekt’ eller ‘virkning’ – impact kaldes det også – på andre måder end i rene tal. Hvor meget bedre er det nu? Hvad er bedre? Og ikke mindst hvorfor? Hvorfor er det fx. en god investering at kortlægge det ‘åbne land’ i det store land Grønland på ny? Og hvordan vil en indsats kunne måles og evalueres kvalitativt og skarpt?

Kvalitativ effektmåling af nye kort over fire pilotområder

Store dele af det åbne land i Grønland er i dag kortlagt i en målestok til ca. 1:250.000. Dette skaber udfordringer inden for en lang række sektorer, og der er derfor et udbredt behov om nye kort over det åbne land i Grønland. En fondsbevilling har nu muliggjort en ny kortlægning af fire pilotområder. Effekten af disse nye kort skal bruges til at vurdere opgaven med en samlet kortlægning af Grønland.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i Danmark og Afdeling for Landsplanlægning i det Grønlandske Selvstyre udviklede derfor, i samarbejde med Antropologerne, en metode for samt udførte en effektmåling af de strategiske, kulturelle og praktiske gevinster ved en ny kortlægning.

Førmåling med fokus på nuværende udfordringer og potentielle effekter

Ud fra en indledende workshop med projektgruppen og repræsentanter for forskellige brugergrupper definerede Antropologerne 15 succeskriterier, som de nye kort bør leve op til. Vi foretog herefter en førmåling ved hjælp af gruppeinterviews, individuelle interviews og observationer med brugere indenfor en lang række forskellige sektorer og interesseområder. Feltarbejdet fandt sted i Nuuk, Ilulissat, Kangerlussuaq, Tasiilaq, Narsaq og Qaqortoq.

Førmålingen belyste, hvilke udfordringer brugerne oplever med de nuværende kort og hvilke potentielle effekter, de ser ved de nye kort.

Empirisk rig rapport med brugerne i centrum

Resultatet af førmålingen blev afrapporteret i en grundig rapport med mange empiriske eksempler. Kunden så det som en stor kvalitet, at målingsmetoden var centreret omkring kortbrugerne. Dette var med til at sikre, at de fremtidige kort imødekommer brugernes behov og udfordringer så godt som muligt, og at kortlægningen bliver målrettet og forankret i Grønland. De nye kort over pilotområderne bliver nu implementeret.

Ønsker I at høre mere om vores projekt om kortbrug og evaluering af kortbrugeres behov eller om nogle af vores andre projekter, der har fundet sted i Grønland, kan I kontakte os på info@antropologerne.com eller 8813 2000.

Esbjerg Kommune

VÆRKTØJ TIL MERE DELTAGELSE

Ledelser og beslutningstagere i organisationer og virksomheder bruger ofte megen tid og mange ressourcer på at udvikle nye strategier. Oftest skal andre end strategiens ’afsendere’ finde og implementere håndgribelige og konkrete handlinger, som får strategien til at leve. Men rigtig mange har i praksis svært ved at ændre det, man sætter sig for strategisk.

Fra strategi til handling

Esbjerg Kommune udviklede strategien ’Gør borgeren til mester’. Indenfor sundhedsområdet handler mestring om at gøre borgere med plejebehov mere selvhjulpne, så de bedre kan mestre deres situation. Men hvordan får man nogle i forvejen pressede medarbejdere med på strategien? Og hvad vil borgerne egentlig mestre? Antropologerne hjalp med at svare på disse spørgsmål og kunne efter at have fulgt plejepersonale, borgere og pårørende hjemme hos borgerne se to ting: 1/ At mestring forudsætter deltagelse. 2/ At der var for lidt deltagelse i borgerens første møde med ’kommunen’.

Samtaleredskab og samarbejde

Antropologerne udviklede sammen med visitatorerne en mulig løsning for mere borgerdeltagelse i visitationen: Prototypen VIS (Visitator i Samtale). Et grafisk rundt hjul med de områder man typisk kan få hjælp til (madlavning, hushold, personlig pleje, at komme rundt mm.). Samtaleredskabet består, ud over hjulet, af 17 brikker, der svarer nøje til systemets interne 17 funktionsbestemmelser, men som her visuelt viser handlinger (fx at lave maden og at spise maden). Brikkerne skal undervejs i samtalen placeres på en skala mellem 0-5, mens borgeren, visitatoren og evt. en pårørende eller bisidder vurderer, hvor meget borgeren faktisk kan og ikke kan selv.

Borgerdeltagelse

Prototypen er justeret og implementeret i hele driften. Den er kendt som ’Borgerhjulet’ og er i dag brugt i andre kommuner. ’Borgerhjulet’ bruges af visitatorer,

sygeplejersker og terapeuter til at fremme deltagelse, give borgeren overblik og som en anledning til dialog fra starten om borgerens egne mål. Et redskab som ’Borgerhjulet’ giver medarbejderen mulighed for at arbejde visuelt. Redskabet sørger for, at borgeren er aktiv, bliver hørt og reelt er med. Senere er redskabet videreudviklet til Samtalehjulet, som rummer muligheden for at kortlægge ICF faktorer. Dét, der startede som kompetenceudvikling og strategi-implementering på sundhedsområdet, kom til at præge kommunens overordnede strategi, for Esbjerg kommune valgte at udskifte borgerinddragelse med borgerdeltagelse, som noget man siger og gør.

I kan, ligesom Esbjerg Kommune, få hjælp til at føre strategi til praksis. Kontakt os på info@antropologerne.com eller 8813 2000 hvis I fx ønsker at høre mere om udviklingen af serviceydelser, kompetencer, strategi eller samtaleredskaber.

TETRIS A/S

DELEØKONOMI OG FÆLLESSKAB I FREMTIDENS BOLIGER

Deleøkonomi er et begreb, der sætter nye dagsordner for forbrug og brugerbehov. Kort beskrevet bidrager deleøkonomi med nye måder, hvor privatpersoner forbruger, deler eller bytter produkter og tjenester. De deleøkonomiske tendenser gør det centralt for mange brancher at forstå, hvad folks motivationer er for at dele og bytte, og hvordan man som udbyder kan tænke deleøkonomiske principper ind i sit produkt eller forretningskoncept. Vil I forstå deleøkonomi for at imødekomme fremtidens behov?

Fælles boformer er funktionelle interessefællesskaber

Ejendomsudviklingsselskabet TETRIS A/S #boarbejdlevibyen så et behov for at få indsigt i, hvad deleøkonomi har af betydning for fremtidens måder at bo på. Ved at få oversat viden om tendenser inden for deleøkonomi og fællesskaber i byggede miljøer til ejendomsudviklings-markedet, har TETRIS A/S nemlig mulighed for konkret at indarbejde deres målgruppers behov og ønsker i kommende boligprojekter.

Nu ved de hvordan delefællesskaber foregår på flere niveauer, at købere har konkrete, varierende ønsker til fællesskabers form og at delefællesskaber virker bedst, når de er økonomiske, nemme, har nytteværdi for den enkelte, men samtidig knytter mindre fællesskaber (familien) op på større fællesskaber med fælles faciliteter for mennesker med matchende værdier, behov og interesser.

Indsigt i tendenser og brugerbehov

Antropologerne leverede en kvalitativ undersøgelse baseret på interviews med eksperter inden for deleøkonomi og boformer med fællesfaciliteter og på gruppeinterviews og besøg hos brugere, semi-brugere og potentielle brugere af delefællesskaber og boliger med fællesfaciliteter. På baggrund af analyse af de indsamlede data har Antropologerne udarbejdet tendenskort med konkrete indsigter i deleøkonomi og fællesfaciliteter, kortlægning af boformer og fællesskabstyper, brugertyper med beskrivelse af motivation og en eksemplificerende profil samt udviklingsspor til TETRIS A/S.

Brugerprofiler og udviklingsspor til at sætte en retning

Med undersøgelsens indsigter har TETRIS A/S en øget viden om, hvad deleøkonomien giver af muligheder. Herunder hvad er ’det fælles’ – det, man kan deles om dér, hvor man bor – i såvel eksisterende som i fremtidige boliger, og hvordan TETRIS A/S kan indtænke dette til at skabe attraktive boliger. Ved at få afdækket hvilke brugerbehov der findes og forstå, hvordan fællesskabsformer udfolder sig, er TETRIS A/S klædt på til at udvikle nuværende og kommende boligprojekter, så de understøtter skabelsen af fælleskaber.

Forstå markedet og brugerne for at ramme plet

I kan, ligesom TETRIS A/S, få hjælp til at forstå en tendens ved at få indsigt og skabe løsninger målrettet brugerne. Kontakt os på info@antropologerne.com eller 8813 2000, hvis I fx ønsker at høre mere om afdækning af tendenser, udvikling af brugertyper og operationelle udviklingsspor.

Ældre Sagen

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGHED OG VÅGNING

Det gode samarbejde mellem frivillige og medarbejdere i ældre- og plejesektoren er afhængigt af, at medarbejderne har kendskab til de frivillige foreninger og deres tilbud. Selvom der er indgået et samarbejde mellem de frivillige og en arbejdsplads, bliver de frivilliges ydelser ikke altid brugt. Så hvordan sikrer man, at det aftalte samarbejde bliver et bæredygtigt og aktivt samarbejde i praksis?

Fra opstart til drift

Ældre Sagen har mange tilbud, der kan gøre en positiv forskel i ældres liv. Der findes en stor gruppe af ældre, som kan få glæde af Ældre Sagens tilbud, men som ikke selv opsøger dem. Ældre Sagens Vågetjeneste er sådan et tilbud. Derfor er Ældre Sagen afhængig af, at medarbejdere i ældre- og plejesektoren faciliterer kontakten mellem de ældre og Ældre Sagen. Ældre Sagens Vågetjeneste har i flere lokalafdelinger indgået samarbejde med plejecentre, hjemmepleje og sygehuse – uden at de bliver tilkaldt, selvom der er et behov. Derfor ønskede Ældre Sagen at blive klogere på, hvordan de bedst møder det behov, der er, når kontakten går gennem medarbejderne.

Antropologerne hjalp med at belyse de faktorer, der hæmmer og fremmer medarbejdernes brug af Vågetjenesten. For at samarbejdet skal gå fra opstart til et egentligt samarbejde, handler det om at sikre, at medarbejderne føler sig trygge ved Vågetjenestens tilbud og ved, hvordan og hvornår Vågetjenesten kan tilkaldes.

Visuelle og informative værktøjer

Antropologerne udviklede og prototypetestede fire værktøjer til at forbedre samarbejdet mellem Vågetjenesten og medarbejderne: et format til informationsmøder, en tjekliste til telefonsamtalen mellem vågere og medarbejdere samt informationsmateriale i form af en oplysende folder og en plakat til personalet. Folderen og plakaten indeholder en tegneserie, som er kort og simpel og gennemgår et fiktivt vågeforløb. Informationsmaterialet er designet således, at hver ramme i tegneserien besvarer et eller flere af de spørgsmål, som er vigtigst for personalet at få besvaret i forhold til samarbejdet med Vågetjenesten. Samtidig er der lagt vægt på, at materialet er let læseligt og skaber blikfang ved

at skille sig ud fra den måde, der typisk formidles til medarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejer.

Styrket samarbejde igennem information

Prototyperne er justeret og tilpasset efter indsigter fra testperioden. Allerede under testperioden oplevede de deltagende Vågetjenester en fremgang i antallet af henvendelser fra plejecentre og hjemmepleje. Ældre Sagens Vågetjenester bruger i dag de fire værktøjer, hvilket er med til at øge kendskabet til Vågetjenestens arbejde hos medarbejderne. Igennem regelmæssige informationsmøder sikrer Vågetjenesten, at alle medarbejdergrupper ved, hvordan og hvornår Vågetjenesten kan tilkaldes.

I kan, ligesom Ældre Sagen, få hjælp til at udvikle værktøjer, der igennem information styrker samarbejdet mellem frivillige og medarbejdere. Kontakt os på info@antropologerne.com eller 8813 2000, hvis I fx ønsker at høre mere om udviklingen af kommunikationsmateriale målrettet medarbejdere i ældre- og plejesektoren.

Europakommissionen

DESIGN OG EVALUERING AF HACKATHONS

Ligesom ’big data’ er åben data et varmt emne i såvel det private som det offentlige. Især private virksomheder har de senere år formået at bruge åben data til virksomhedsudvikling. Open4Citizens-projektet vil klæde almindelige borgere på til at forstå, hvad åben data er, og hvordan de kan anvendes i brugerdrevne løsninger, der forbedrer borgeres hverdag. For at projektet kan lykkes, er der brug for samarbejde mellem individer og institutioner med forskellige kompetencer.

Almindelige borgere klædes på til at bruge åben data

Open4Citizens-projektet (O4C) tager afsæt i formodningen om, at almindelige borgere har brug for støtte til at forstå og bruge åben data. Herefter er de bedre stillet til at være drivkraften i at bruge disse data til at forbedre deres ydelser. Vi undersøger fra januar 2016 og frem til juni 2018, hvilken tilgang og konstellation af samarbejdspartnere der fungerer bedst for at opnå projektets mål om at bemyndige almindelige Europæiske borgere til at bruge åben data til at forbedre deres liv.

Det gør vi ved at implementere samme tilgang i pilotprojekter i fem Europæiske byer: Barcelona, Karlstad, København, Milano og Rotterdam. Vi gentænker ’hackathon’-konceptet, som af mange ses som en lukket verden, hvor programmører koder i døgndrift. Ved at køre samme hackathonkoncept i de fem byer sammenligner og lærer vi på tværs af pilotprojekterne. To hackathons på to år i hver by danner grundlag for at udvikle fem forbundne ’OpenDataLabs’. Vi får i hver by samlet de helt rigtige kompetencer til åben data laboratorier, hvor borgernes behov er i centrum. Her samskabes konkrete åben data-drevne løsninger på udfordringer i samfundet.

Co-creation i hackathons og formativ evaluering  

Antropologerne har sammen med de øvrige partnere i O4C-projektet udviklet to sæt redskaber: 1/ En evalueringsramme med tilhørende afrapporteringsformater og 2/ Workshop-værktøjer til co-creation. Workshop-værktøjskassen består af ni fysiske redskaber og en online åben data platform.

Samlet guider disse redskaber hackathon-deltagere igennem en samskabelsesproces, der spænder fra dataforståelse og inspiration over skærpelse af problemstillingen – for til sidst at danne rammen om de første prototypestadier.

Samskabelse på tværs af lande og kompetencer

Antropologernes fleksible men målrettet tilgang til co-creation og evaluering gør, at vi i projektet har skabt en robust tilgang til innovation i serviceudvikling. I løbet af de kommende måneder vil alle fem pilotbyer, med hver deres spirende OpenDataLab, samle erfaringer om, hvordan samskabelse i hackathons fungerer i netop deres særlige kontekst.

Vil I være med i OpenDataLab Copenhagen og være førende indenfor borgerinddragelse i brug af åben data? Se mere om OpenDataLab Copenhagen her.

Kontakt Antropologerne på info@antropologerne.com eller 8813 2000, for hjælp til samskabelse eller til at evaluere komplekse innovationsprocesser.

Coop

DANSKERNES MADVANER

Som mange andre virksomheder og organisationer, der vil præge en dagsorden og rykke samfundet et nyt sted hen, har Coop også brug for at vide noget konkret og meget hverdagsnært om dem, de servicerer og vil levere produkter og ny viden til.

Madmanifest med seks ønsker

Coop ønsker at sætte det gode måltid, den gode vare og de gode valg på dagsordenen og har derfor formuleret en vision i form af et Madmanifest med seks løfter til forbrugerne. Disse seks løfter bad Coop Antropologerne udforske sammen med forbrugerne, så Coop kunne blive klogere på, hvad forbrugerne forstår ved begreber som ’smag’, ’lokale varer’, ’at vide hvad du spiser’, og hvad det betyder for dem at få bl.a. gode smagsoplevelser, flere lokale varer og viden om det, de spiser.

Ny viden fundet i almindelige menneskers hverdag

Antropologerne besøgte ti hjem, vi lavede mad sammen med forbrugerne, spiste med dem og talte med dem om

deres mad, måltider, holdninger og vaner. I analysen af datamaterialet fra de ti besøg fandt vi nye mønstre og mening i, hvad det er, mennesker gør med mad.

Analysen formidles i en læsevenlig, visuel rapport, som på baggrund af forbrugernes historier belyser, hvordan forbrugerne skaber smag, madglæde og madoplevelser i hverdagen og afdækker, hvilke præferencer og vaner de har i forhold til økologi, lokale råvarer, sund og nem mad og viden om den mad, de spiser.

Vi synes alle, vi har god smag

Et af Coops løfter til forbrugerne var, at de vil sætte mere smag for hverdagen. En vigtig indsigt fra undersøgelsen er derfor at det, der er god smag for nogle, ikke er god smag for alle. Alle synes, at de laver mad, som smager godt, men ikke desto mindre bruger de forskellige råvarer og ingredienser, foretrækker forskellige smagsgivere og spiser forskelligt.

Kokke og andre professionelle smagsdommere har ikke patent på god smag, og smagen af gourmetvarer opleves ikke nødvendigvis som bedre end smagen af mere almindelige varer. Der findes altså blandt danskerne ikke et objektivt hierarki, hvor nogle smage er bedre end andre, men derimod en stor mangfoldighed af smage.

Derudover er det en central pointe, at god smag kræver tid til at smage. Når deltagerne i Coops undersøgelse fortalte om måltider, hvor smagen var rigtig god, var det ikke råvarer og tilberedning, der var mest afgørende men derimod hele situationen omkring måltidet. Hvis der skal mere smag på hverdagen, handler det altså ikke altid om at bruge længere tid på madlavningen, men om at afsætte mere tid til selve måltidet.

Ønsker I, ligesom Coop, at få input, ny viden samt indblik og forståelse i en bestemt målgruppe eller et produkt, kan i kontakte os på info@antropologerne.com eller 8813 2000

Sundhedsstyrelsen

ÆRLIGE OG VIRKLIGHEDSNÆRE PORTRÆTTER

Film er et værktøj, der muliggør nærhed og følelser via visuelle og virkelighedsnære fortællinger. Mange af Antropologernes kunder ønsker at videregive netop den forståelse og empati, der opstår, når vi som mennesker møder andre menneskers ønsker og aktiviteter i en levende formidling. Med filmen som værktøj ønskede Sundhedsstyrelsen at vise, hvordan frivillighed på plejecentre ser ud i praksis.

En erfaringsopsamling der inspirerer og motiverer 

Sundhedsstyrelsen bestilte en erfaringsopsamling af arbejdet med frivillige på plejecentre i tre projektkommuner. Indsatserne spænder vidt fra frivillige, der cykler med de ældre, til mere organisatoriske indsatser, som handler om at få forberedt og rustet ledelse og personale til samarbejdet med frivillige. Formålet med erfaringsopsamlingen var at udbrede viden og erfaringer om samarbejdet med frivillige.

Sundhedsstyrelsen bad derfor Antropologerne udarbejde en visuel rapport, et handlingsorienteret inspirationsmateriale og en kort film, der kunne inspirere og motivere andre, der gerne vil arbejde med frivillighed i ældreplejen.

Kort, virkelighedsnær film om frivilliges betydning

Antropologerne foretog et omfattende feltarbejde på plejecentre i de tre kommuner. Undervejs i feltarbejdet optog vi små filmklip, der senere blev klippet sammen til en film på omkring fire minutter. Filmen viser, hvad de frivillige laver med de ældre og opsummerer i små interviewklip, hvilken betydning de frivillige har. Der vises stemningsfulde øjebliksbilleder, som ældre på tur i rickshawcykler i den sydfynske natur, ældre der danser på plejecenteret og korte interviewklip, hvor medarbejdere, ledere, frivillige og ældre fortæller, hvad de får ud af de frivillige aktiviteter.

Inspiration til nye frivillige

Filmen giver et nært indtryk af, hvad frivillige på plejecentre betyder og har til formål at inspirere medarbejdere eller potentielle nye frivillige. Vi har erfaret at beboernes behov skal sættes i centrum for frivilligindsatsen, at der skal skabes rekruttering, der virker og frivillige der bliver, at relationen mellem frivillige og medarbejdere skal styrkes og at frivilligindsatsen skal understøttes med tydelig ledelse i både ord og handling. Alle disser erfaringer har vi samlet i en rapport til brug i både kommuner, på plejehjem og hos frivillige.

Ønsker I, ligesom Sundhedsstyrelsen, at få udarbejdet en erfaringsopsamling, inspirationsmateriale og film, der kan fremme indsatsen hos en bestemt målgruppe eller organisation, kan i kontakte os på info@antropologerne.com eller 8813 2000.

Mariagerfjord Kommune

SKAB DELTAGELSE OG ENGAGEMENT VED BORGERMØDER

Vi lever i et demokrati, hvor deltagelse og indflydelse er i højsædet. Hvor kommunen ikke er magthavers, politikernes og embedsmændenes instans men netop borgernes og fællesskabets. I praksis er det imidlertid svært at udleve deltagelse, demokrati og fælleseje. Fx når det handler om vindmølleopsætning og omstilling til vedvarende energi. Vindmøller er så konkrete, at den lovpligtige høring af lokalplaner og kommuneplantillæg er noget, der kan få folk op af stolene og ud til møder. Mange borgermøder er dog præget af envejskommunikation, magtkamp og modstand.

Tidlig inddragelse

Mariagerfjord Kommune vil sætte vindmøller op på land for at nå kommunens/Danmarks klimamål. Et enigt byråd fandt det vigtigt, at der foregår en ærlig og demokratisk dialog om, hvor møllerne sættes op. I 2016 blev der derfor afholdt tre dialogworkshops – en forberedende workshop centralt i hovedbyen Hobro og senere to workshops ude lokalt i de områder, der formelt er egnede til mølleopsætning.

I denne proces hjalp Antropologerne med at arrangere, invitere til og sætte form på ’borgermødet’, så det som dialog-workshop bliver et møde mellem ligeværdige mennesker, der vil fremme dialog, demokrati, deltagelse og engagement.

Produktion som fremmer diskussion

Antropologerne udviklede og afholdt, sammen med planlæggere fra kommunen og kommunens borgmester, de tre borgerworkshops, der var anderledes organiseret og indrettet end almindelige borgermøder. Der var gruppeborde, middag, oplæg, dialog og aktivitet ved bordene, hvor deltagerne ikke blot diskuterede men producerede konkrete input og høringssvar med brug af plancher, skilte og videoklip. Borgerne mødte hinanden, politikerne, de private opstillere (forretningsfolk) og lokale landmænd, der ejer jorden (lodsejere) ligeværdigt ved bordgrupper på 10-12 mand og i plenum. ”Videoklippene med høringssvar var et super værktøj til at bringe borgermøderne helt hen til hver politiker.” siger kommuneplanchef Allan Hassing.

Stort fremmøde og aktiv borgerdeltagelse

De alternative borgermøder blev afviklet i en intens, venlig og respektfuld stemning. Der opstod ikke skyttegravskrig, selvom der ikke nødvendigvis var mindre modstand end ved et traditionelt borgermøde. Aktørerne blandedes og alle deltog aktivt i dialogen om, hvorfor vi skal have vedvarende energi, hvordan beslutningsprocessen skal foregå, hvor møllerne kan stå og hvad projekterne i givet fald kan give tilbage til lokalsamfundet. For mølleprojekter kan drives og ejes på mange måder, og ved tidlig dialog og åbenhed ser man ’for’ og ’imod’, ’måske’ og ’hvis’ i et nyt lys.

Hvis I, ligesom Mariagerfjord Kommune, ønsker at udvikle metoder og formater for møder, der sætter deltagerne aktivt i spil og som materiale- og procesmæssigt er velforberedt, så kontakt os på info@antropologerne.com eller 8813 2000. Vi hjælper altid gerne med at give mennesker klare indtryk af hinandens ønsker, behov, utryghed og holdninger.

Kunder

Aarhus Kommune
Arla Foods
CELF, Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster
coop
Danske Regioner
Designskolen Kolding
Esbjerg Kommune
Europakommisionen
Grønlands Selvstyre
IDA, Ingeniørforeningen
Knauf A/S
Københavns Brandvæsen
Kommunernes Landsforening
Mariagerfjord Kommune
Miljøministeriet
Nordjyske Medier
Rigspolitiet
Royal Greenland
SDFE - Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Søfartsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Tetris A/S
Tuborgfondet
Yngre Læger
Ældre Sagen

TEAM

TEAM

ANTROPOLOGERNE ER EKSPERTER I MENNESKER OG I AT SKABE FORANDRING, DER VIRKER

Vores team er altid sammensat af antropologer og etnologer. Med stærke fagligheder og en stor lyst til at forandre arbejder vi hver især på at indsigt tager form, så den kan bruges og på at lave formidling og løsninger, der fungerer.

 

I felten laver vi interview, observation, deltagerobservation, rundvisning og visuelle øvelser. Når vi kører en proces og fx holder møder og workshops, er program og materiale gennemtænkt og tilrettelagt, så der altid er en høj grad involvering med vægt på indhold og produktivitet. Læs mere om os her eller se hele vores team nedenfor.

Rikke Ulk

Chefantropolog & direktør

cand.scient.anth.
mail: ru@antropologerne.com
tlf: +45 2811 2010

Agnethe Grøn

Seniorantropolog & projektleder

cand.scient.anth.
mail: ag@antropologerne.com
tlf.: +45 2814 3260

Janice S. Pedersen

Antropolog & projektleder

cand.scient.anth
mail: jp@antropologerne.com
tlf.: +45 9360 7768

Nina Scheel

Antropolog & projektleder

cand.scient.anth.
mail: ns@antropologerne.com
tlf.: +45 2972 8913

Marie Bollerup Kjærgaard

Antropolog & projektmedarbejder

cand.stud.scient. i antropologi
mail: mk@antropologerne.com
tlf.: +45 2484 0603

Marie_etnolog

Marie Asminn

Etnolog & projektmedarbejder

BA i europæisk etnologi
mail: ma@antropologerne.com
tlf.: +45 8813 2000

Kira Winther

Designer & projektmedarbejder

cand. design
mail: kw@antropologerne.com
tlf.: +45 2893 4888

Anne Sofie Kehler

Office Assistant

mail: ak@antropologerne.com
tlf.: +45 6061 9193

Stephanie Kirketerp

Ekstern regnskabskonsulent

HD i regnskab & økonomistyring
mail: regnskab@antropologerne.com
tlf.: +45 8813 2000

Carsten_Christensen

Carsten K. Christensen

Regnskabsansvarlig

Civiløkonom HA
mail: cc@righthand.dk
tlf.: +45 2087 8955

Kontakt

Blog

Blog

LÆS VORES BLOG OG BLIV INSPIRERET

Her kan du se, læse og høre om, hvad der rør sig på det designantropologiske felt og hos os. Se tre eksempler herunder.

Falls Sie Das Unternehmen einberechnen?

Mehr denn vermutlich, werden Jene einander eines tages fragen, angesichts Jene Ihr Geschäft übernehmen müssten oder überhaupt nicht. Mehrere Leute anfangen wie Einzelunternehmer ferner einbeziehen sich später. Das gibt dennoch eine Vielzahl von Vor- und Nachteilen bei dieser Entscheidung abgeschlossen integrieren. Ehe Sie allen großen Schritt unternehmen, ist echt es wichtig, dass Jene die Vor- und Nachteile dieser Urteil gründlich den kopf zerbrechen und auffassen, damit Jene die besten Wahl für Sie darüber hinaus Ihr Betriebe treffen.

Es gibt eine Vielzahl von großen Vorteilen für Eingliederung, ferner wahrscheinlich ist es der größte eine beschränkte Haftung. Als Einzelunternehmer verklagt jeder, welcher Ihr Unternehmen verklagt, Sie als Person, und Ihr persönliches Vermögen kann in Gefahr das. Sobald Ebendiese sich einschreiben, haften Sie nur für den Betrag, den Sie tatsächlich in das Unternehmen investiert haben. Dies ist ein guter Trampelpfad, mit der absicht gegenseitig wohl und Das Vermögen über beschützen.

Es gibt verschiedenartige weitere Nützlich sein dieses Einbaus. Wenn Diese diese eine, Aktiengesellschaft werden, befinden sich Jene rechtens, Steuerabzüge jetzt für kleine Unternehmen über beziehen. Möglicherweise erblicken Ebendiese ebenso eine Wuchs des Geschäfts, sobald Diese einander eingliedern. Die Inkorporierung öffnet darüber hinaus die Partie für den Fortbestand Ihrer Vorsatz, anstatt mit Solchen frauen über enden.

Während das mehrere große Vorzuege vorhanden ist, vorhanden ist es manche Nachteile beim Einbauen. Jenes sehr großer Nachteil der Einbindung ist auch, dass dafür sehr reichhaltig Bares benötigt darf. Wenige Personen finden, wenn die Testen abhaltend sind weiterhin beschließen, als Einzelunternehmer weiterzumachen. Wir kennen ebenfalls viel mehr Papierkram, unter zuhilfenahme von dem man umgehen hat, nachdem man sich ebenso integriert hat der, und dies kann die Dinge ein bisschen hektisch für welchen Kleinunternehmer gestalten. Ebendiese zu tun sein außerdem jedes Jahr alle Steuerformulare ausfüllen und haben sich verpflichtet sowohl a selbst via auch jetzt für Ihr Geschäft einreichen. Vereinzelt kann das zu dieser Erhöhung Ihrer Buchhaltung Gebühren führen, da ja viele Leuten die Erleichterung eines Buchhalters brauchen, um mit Unternehmenssteuern umzugehen.

Derweil es Nachteile und Nutzen gibt, hängt die Entscheidung meistens von seiten Ihrer einzigartigen Situation ab. Falls die Effizienz die Nachteile dominieren, können Diese davon profitieren. Nehmen Diese de.idealsvdr.com gegenseitig Zeit ferner arbeiten Jene die Vor- darüber hinaus Nachteile durch weiterhin stellen Diese natürlich, falls Ebendiese welchen Eingliederungsprozess verstehen des weiteren kennen, als der wissenschaftler Einem Betriebe unterstützen oder aber schaden kann. Wenn Jene dies Angelegenheit erforscht haben, sachverstand Sie gegenseitig zu gunsten von Das individuelles Geschäft befinden.

Is Flash Good In A Company Websites?

The short answer is might be. The extended answer is that the question could be better asked, Is a hundred percent FLASH web site appropriate in operation. The answer to this question, inside my humble thoughts and opinions is, absolutely not. In fact , we now have had many clients arrive to us this year who may have 100% Thumb web sites that will completely remake their websites because his or her do not improve them. They are having issues with search engines and with consumers who can’t see the web sites.

Naturally , they do work in terms of visuals. In case you visit a Show web site, you will observe it. Just because a visitor can easily see the web site doesn’t automatically mean that the web site is certainly working for your business.

What is Display?

Flash is definitely technology developed by Macromedia, a leader in web design tools. Expensive movies really are a compilation of numerous images, factors and text that is afterward compiled right into a nice, tight little digital file that then gets put on the web. Some designers build whole web sites applying this technology. Graphic designers quite like the technology because it gives all of them a great opportunity to show how talented they are by producing interactive, moving, and quite honestly very entertaining sites. Remember though the fact that purpose to your business internet site is to communicate with your existing and potential clients, not to present everyone college thinks talented stylish you appointed.

What is Display Good for?

Adobe flash is great when an addition element for some graphic pieces of a business site. Recently the capability for web masters to compile digital digital into expensive movies is simplified and using thumb to stream a video is a great example of an ideal use to get Flash within a business web page.

Another sort of where Show is popular and very well received is usually on web sites that are about presentation and never information. For example , a rockband, kids sites with minimal games, a photo gallery, a movie clip are places where Show is particularly suitable.

Does Thumb have any on the internet? Absolutely it is doing, but as an internet site purchaser even though, you have to ask the question, may Flash own a place in the business website??

Can Everybody See Show

The brief answer is no. Although acquireable and an element of most mozilla when they are mounted, not we will not flash installed with their web browser. If a visitor who does not have a display plug-in troubles PC appointments a site that will need the Flash plug-in, all their web browser will certainly prompt those to install it. PC and web savvy visitors will likely go ahead and do it, but some users (like my personal mother) worry if a pop-up window requires a question and in addition they walk away, or surf apart, thinking they will just attacked their LAPTOP OR COMPUTER with the latest doomsday computer. All of that stated, a large percentage of persons can see Thumb without excessive anxiety.

Aspects to consider

The Introduction Flash Sprinkle

Flash is often used for splash pages or accessibility pages into web sites. Most of us have seen them, the animated movie or commercial leading us right into a more traditional marketing web site. Do you have ever wondered why the Flash custom almost always locations a omit intro website link on this page? I believe it could be because they know that if they don’t allow visitors to skip the Flash dash screen that they will be going to get rid of excess the visitor. Understand that most internet surfers happen to be impatient and perhaps they are usually trying to find information, not really another industrial. Get visitors to your main webpage and do that fast.

Fashionable of applying splash pages includes declined in the past couple of years when the internet features matured. It can be my belief, and broadly shared, that if your internet site is about great information, after that an accessibility screen is really a road engine block to your guests.

The Search Engine

Search engines like google send out automated robots named spiders that crawl throughout the internet and create substantial databases of web pages. People then hunt for web pages based on key words which can be embedded on the web page in hidden tags as well as in the text that is on the net page itself. If it is important to you that folks find the web site it is important to you to create well crafted text and links on your own web pages that search engines can find, read and follow. Search engines like google cannot start to see the text very quickly page. Search engines cannot find out hyper-links in flash web pages and therefore simply cannot follow the links. Your site will not seem to be very important to the majority of search engines since to a internet search engine your web-site will comprise of one site and the only relevant details that the google search will see can be your meta-tags if they will exist.

Explained all of that, you will find arguably methods for getting a Flash site indexed and catalogued by a search engine. It simply is certainly not the favored thing to do and you should likely demand a Search Engine Optimization expert to assist you.

Testing Linking

If you are kind enough to put backlinks on your site for various other web sites, then you definitely are featuring them with a “vote of confidence” with regards to search engine rankings. The more web sites that link to a site, in the eye of the google search, makes the associated web site more important. Taking which a step additional, the more essential the web site that links to you personally the higher the potential ranking your webblog will get. In the same way, sites offering you having a reciprocal link happen to be in effect supplying you with their “vote of confidence” and in turn producing your website more important.

Keep in mind what I said earlier? Search engines like yahoo cannot watch hyper-links if they are embedded in to flash. Therefore although the backlinks are loved they will not contribute to the search engines notion of how important your internet site may be towards the world and as a result all those “votes of confidence” are going to waste.

Make sure that folks that provide you with a website link from their web-site to you is usually not embedded into a thumb page. Backlinks should be in pure HTML or Hyper-Text MarkUp Terminology. If you furnish links to other internet sites on your internet site, the same applies to you, use CODE.

Don? capital t Break my Back Button

Web-browsers all have www.miraloquetengo.com a back button. As computer software users, and even more specifically as web browsers, we operate the back button as a couple of course. It is a good practice as a web programmer to not break the back button. Unfortunately, because of the nature of Flash, the back button does not work for backwards navigation inside the flash website.

Create a Take a note of if You Can

Persons like to take a note of pages at the internet to enable them to quickly return to them afterward. Web browsers do not constantly bookmark the index site, or the primary page, of any web site. For example , if you site has a great currency convsersion app or a superb mortgage calculator on it, persons may want to00 bookmark that page. Manage to survive bookmark an internal page within a Flash internet site. You can simply bookmark the main page. Give it a try. Visit a 100 percent Flash internet site, surf in regards to bit, in that case try to book mark the webpage you are looking at. That doesn’t do the job, because you literally have not changed web pages from when you first arrived at the web page, you have merely played the animation which usually made it show up as though you went to completely different pages.

Expense

The cost to produce a traditional promoting web site employing standard design graphic, CODE and textual content is in most all cases less expensive than using Adobe flash. If you creator proposes to work with Flash, consult the question, just how much would it price to do the same thing without display.

Making Changes and Revisions

If you have your web site designed 100% in Flash, you could have subscribed to a certain skill-set in the designer. If you would like to make revisions, you will always need to use someone who can perform within Expensive. The same theory applies if the web site is normally images, CODE and text. The specific difference is the fact there are a lot more web masters basically with the eventually than in Flash. It also typically will take for a longer time to make revisions to Flash sites and thus your cost of maintenance can be very steep.

So to clarify, the original art and design is labored on in the. FLA format as well as the final data file that goes on the net server is normally. SWF.

I realize it again and again where the artist does not give you the client when using the source file for their thumb elements or perhaps web site. They will protect the. FLA files, and you know what, you have to head to them designed for updates and revisions. It does not matter how talented your new webmaster or stylish is, allow me to explain have the source file while using the. FLA file format for your Thumb site you are not able to renovation it. You must ask the designer to provide you with this resource file if you choose to use Expensive elements on your web site.

One final Note Upon Flash

Please do not understand my remarks here because me being anti-flash the fact is, it really is a great media technology. If you have the budget and want to develop your web site applying 100% natural flash, there are some things you can do to mitigate a few of the pitfalls that I have discussed here.

Use a javascript to detect the browser capacities of the visitor and ensure they own Flash plug to support the Flash on your site. If the result of this simple evaluation is “no they do not support Flash” then a right thing to do can be direct them to an alternative HTML depending web site along with your content. So , although you are able to overcome the missing Display plug-in you have to have two websites designed (the Flash a single and the HTML CODE one).

In conclusion

Flash is a fantastic design instrument to add elements to your website to spice it up.

Flash is perfect for delivering wealthy media just like audio and video.

Make use of theory, add flash to your web page, rarely add your web page to flash and you may deliver a superb experience on your visitors.

If the web site is approximately delivering details, make the information first and the design second. Web sites that offer great content do not need to shake, giggle, blink, click and buzz.

Is Flash Good In A Company Websites?

The short solution is could be. The instaforex-thailand.com long answer is usually that the question might be better asked, Is a fully FLASH website appropriate in operation. The answer to the question, during my humble point of view is, not. In fact , we have had many clients come to us this year with 100% Display web sites that are going to completely remake their web sites because they simply do not work for them. They may be having difficulties with search engines and with customers who cannot see their particular web sites.

Of course , they do work in terms of visuals. In case you visit a Flash web site, you will see it. Wish visitor could see the web site does not automatically suggest that the web site is working for your company.

What is Adobe flash?

Flash is certainly technology manufactured by Macromedia, a leader in webdevelopment tools. Show movies are a compilation of several images, elements and text that is after that compiled right into a nice, restricted little digital file that then gets put on the online world. Some designers build whole web sites making use of this technology. Graphic artists quite like the technology because it gives these people a great opportunity to show how talented they can be by developing interactive, moving, and quite honestly very entertaining websites. Remember though that purpose to your business website is to speak with your existing and potential clients, not to demonstrate everyone what a talented fashionable you appointed.

What is Show Good for?

Display is great when an addition element for a few graphic pieces of a business web-site. Recently the flexibility for website owners to make digital audio and video into thumb movies happens to be simplified and using thumb to stream a video is a great example of a great use with respect to Flash within a business web site.

Another example of where Flash is popular and well received is certainly on web sites that are about presentation rather than information. For example , a rock band, kids websites with very little games, a photograph gallery, a movie clip are usually places where Display is particularly suitable.

Does Thumb have a location on the net? Absolutely it does, but as an internet site purchaser nevertheless, you have to ask yourself the question, does indeed Flash experience a place on my business web site??

Can Everyone See Display

The short answer is no. Although widely available and a factor of most internet browsers when they are set up, not we will not flash mounted with their internet browser. If a visitor who does not need a adobe flash plug-in troubles PC appointments a site that will require the Flash plug-in, their particular web browser might prompt these to install it. PERSONAL COMPUTER and experienced with purchasing goods and services on the internet visitors will probably go ahead and do it, but some users (like my own mother) strain if a pop-up window asks a question they usually walk away, or surf apart, thinking that they just attacked their LAPTOP OR COMPUTER with the latest doomsday strain. All of that said, a large percentage of persons can see Adobe flash without an excessive amount of anxiety.

Considerations

The Guide Flash Sprinkle

Flash is commonly used for splash pages or post pages into web sites. Many of us have seen all of them, the animated movie or perhaps commercial that leads us in a more traditional marketing web site. Have you ever pondered why the Flash designer almost always places a miss intro website link on this site? I believe it has because they know that if they do not allow people to skip the Flash splash screen they are going to get rid of the visitor. Understand that most net surfers will be impatient and maybe they are usually trying to find information, not really another commercial. Get visitors to your main site and do this fast.

Fashionable of using splash pages comes with declined before couple of years mainly because the internet has matured. It is actually my impact, and extensively shared, that if your web page is about good information, in that case an entrance screen is just a road obstruct to your visitors.

The Search Engine

Search engines like google send out computerized robots called spiders that crawl through the internet and create considerable databases of web pages. People then hunt for web pages based on key words which might be embedded in to the web page in hidden tags as well as in the written text that is on the internet page themselves. If it is vital that you you that people find your web site it is important to you personally to create well crafted text and links in your web pages that your search engines will get, read and follow. Search engines cannot start to see the text very quickly page. Search engines like google cannot look at hyper-links on flash webpages and therefore cannot follow the links. Your webpage will not seem very important to most search engines because to a internet search engine your web site will contain one webpage and the simply relevant information that the search engine will see can be your meta-tags if that they exist.

Having said all of that, you will discover arguably techniques for finding a Flash site found and catalogued by a search results. It simply can be not the simplest thing to do and you will probably likely need a Search Engine Optimization expert to assist you.

Testing Linking

In case you are kind enough to put links on your internet site for additional web sites, then you definitely are providing them with a “vote of confidence” in terms of search engine rankings. The greater web sites that link to an online site, in the eye of the search engine, makes the connected web site more important. Taking which a step even more, the more essential the web site that links to you personally the higher the potential ranking your web site will get. Also, sites that offer you using a reciprocal link will be in effect supplying you with their “vote of confidence” and in turn producing your web site more important.

Remember what I said earlier? Search engines like yahoo cannot look at hyper-links when embedded into flash. Hence although the links are loved they will not contribute to the search engines perception of how invaluable your web page may be for the world and as a result all those “votes of confidence” are going to squander.

Make sure that those that provide you with a hyperlink from their web page to you is usually not stuck into a show page. Links should be in pure CODE or Hyper-Text MarkUp Words. If you provide you with links to other internet sites on your web page, the same applies for you, use CODE.

Don? capital t Break my personal Back Option

Web-browsers each and every one have a back key. As software program users, and even more specifically simply because web viewers, we use a back button as a couple of course. This can be a good practice like a web creator to not break the back option. Unfortunately, because of the nature of Flash, your back button doesn’t work for backward navigation in the flash web site.

Create a Take a note of if You Can

Persons like to save pages at the internet so that they can quickly come back to them later on. Web surfers do not always bookmark the index web page, or the primary page, of your web site. For instance , if you internet site has a nifty currency ripping tools or a wonderful mortgage calculator on it, persons may want to00 bookmark that page. Manage to survive bookmark an indoor page within a Flash site. You can only bookmark the primary page. Test it. Visit a 100 % Flash website, surf in regards to bit, afterward try to take a note of the site you are looking at. This doesn’t do the job, because you literally haven’t changed webpages from when you arrived at the internet site, you have basically played the animation which usually made it show up as though you went to distinct pages.

Price

The cost to build up a traditional advertising web site employing standard style graphic, HTML CODE and textual content is in most cases less expensive than using Thumb. If you beautiful proposes to use Flash, request the question, simply how much would it price to do a similar thing without adobe flash.

Making Revisions and Updates

If you have your web site developed 100% in Flash, you could have subscribed to a certain skill-set inside your designer. If you wish to make changes, you will definitely need to work with someone who can function within Thumb. The same theory applies should your web site is definitely images, HTML CODE and text message. The unique difference is that there are far more web masters that work with the afterward than in Thumb. It also typically will take for a longer time to make revisions to Adobe flash sites and thus your cost of maintenance can be quite steep.

So to simplify, the original lady and design is done in the. FLA format as well as the final record that goes on the internet server can be. SWF.

I see it time and time again where the custom made does not supply client along with the source file for their expensive elements or perhaps web site. They will protect the. FLA documents, and do you know what, you have to go to them to get updates and revisions. No matter how gifted your new webmaster or creator is, if you don’t have the origin file along with the. FLA expansion for your Thumb site you are not able to update it. You must ask your designer to supply you with this supply file if you decide to use Flash elements on your own web site.

A Final Note In Flash

You should do not translate my feedback here mainly because me currently being anti-flash to tell the truth, it really is a great media technology. If you have this and want to make your web site using 100% 100 % pure flash, there are some things you can do to mitigate a number of the pitfalls that I have mentioned here.

Use a javascript to detect the browser functions of the visitor and ensure they’ve already Flash plug to support the Flash on your own site. In the event the result of this simple test out is “no they do not support Flash” then a right thing to do is normally direct them to a new HTML depending web site along with your content. So , although you can overcome the missing Flash plug-in you need two internet sites designed (the Flash one particular and the CODE one).

In Summary

Flash is a great design program to add elements to your website to spice up.

Flash is great for delivering rich media like audio and video.

Make use of the theory, add flash to your web page, would not add the web page to flash and you should deliver a superb experience on your visitors.

If your web site is around delivering details, make the details first plus the design second. Web sites which provide great content material do not need to wiggle, giggle, blink, click and buzz.